Stanovy

STANOVY
Cech vinárov Hlohovecka, o.z.

 

Článok I.
Názov a sídlo

Názov : Cech vinárov Hlohovecka, o.z.
Sídlo   : Stará Hora 1, Hlohovec 920 01

Článok II.
Vznik a registrácia

Cech vinárov Hlohovecka, o.z. (ďalej len „cech“) vznikol v súlade so zákonom 83/1990 Zb., ktorým sa vo svojej činnosti riadi. Je právnickou osobou registrovanou MV SR, ako:
záujmové profesijné združenie hostinských , vinárskych a gastronomických odborníkov, živnostníkov a osôb pracujúcich v odbore
, ako:

 záujmové profesijné združenie hostinských , vinárskych a gastronomických odborníkov, živnostníkov a osôb pracujúcich v odbore.

 Článok III.
Pôsobnosť a ciele

Cieľom cechu je aktívne presadzovať a zabezpečovať všestranný rozvoj vinohradníctva a vinárstva, s ním spojených aktivít v oblasti malokarpatská vinohradnícka oblasť rajón Hlohovec a nitrianska vinohradnicka oblasť šintavský rajón.
Cech zabezpečuje kvalifikovanú odbornú činnosť v odbore .Svoju činnosť vykonáva primárne na území Slovenskej republiky a pritom spolupracuje so zahraničím.
Cech združuje na základe dobrovoľnosti fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky pre členstvo a platia členské príspevky.

a) Zabezpečuje kvalifikovanú odbornú činnosť v nasledovných profesiách: gastronómia, agroturistika, hoteliérstvo, someliérstvo, ubytovanie, pohostinská činnosť, vinohradníctvo , spracovanie hrozna a podpora predaja,
b)   b) zabezpečuje vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie v nasledovných profesiách: gastronómia, hotelierstvo, somelierstvo, ubytovanie , pohostinská činnosť , vinohradníctvo a spracovanie hrozna,
c)   c) pre potreby vzdelávania uvedených v bode a) a b) čl. III zabezpečuje vzdelávanie v odbore základy informatiky,
d)   zastupuje, presadzuje a háji požiadavky a práva svojich členov voči všetkým ostatným subjektom,
e)   podáva spoločné návrhy a žiadosti členov miestnym a štátnym orgánom,
f)   zostavuje vyjadrenia k odbornej problematike,
g)   poskytuje komplexné poradensko-konzultačné a informačné služby členskej základni,
h)  účinne spolupracuje so štátnymi orgánmi pri zabezpečovaní a aplikácii živnostenského zákona v praxi,
i)   prevádzkovanie školenia nových pracovníkov a s tým spojených činností,
j)   zabezpečuje schvaľovanie odbornej spôsobilosti pre výkon a prevádzkovanie živnosti,
k)   zabezpečuje vydavateľskú činnosť v odboroch podľa a) a b) čl. III.

Článok IV.
Členstvo v cechu

 Cech je otvorenou stavovskou organizáciou, do ktorej môže každý dobrovoľne vstúpiť, a z ktorej môže dobrovoľne vystúpiť:

1. Riadnym členom cechu sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami cechu, platí členské príspevky a splní podmienky stanovené stanovami a Radou cechu
príspevku,

2. Podmienky členstva a výšku členského upraví Rada cechu vnútornou smernicou..

3. Člen cechu sa môže zúčastňovať ktorejkoľvek činnosti cechu na základe preukázanej spôsobilosti a za podmienok stanovených Radou cechu.

Prijímať, alebo vylučovať riadnych členov cechu môže len Valné zhromaždenie.

Zánik členstva:
a) vystúpením z cechu,
b) nezaplatením členského príspevku,
c) vylúčením pre porušenie stanov.

Čestným členom cechu sa môže stať na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia
fyzická, alebo právnická osoba, ktorá svojou činnosťou, resp. postojom prispieva k rozvoju, alebo plneniu cieľov cechu. O udelení čestného členstva rozhoduje valné zhromaždenie cechu na návrh rady cechu.

Článok V.
Práva a povinnosti členov

Riadny člen cechu má právo:
a) aktívne sa podieľať na činnosti cechu,
b) zúčastňovať sa jednaní orgánov cechu,
c) predkladať návrhy a podnety k činnosti cechu a jeho orgánov,
d) vyžadovať informácie o činnosti a hospodárení cechu,
e) navrhovať valnému zhromaždeniu menovanie a odvolávanie štatutárnych zástupcov a členov cechu,
f) voliť a byť volený do orgánov cechu,
g) zúčastňovať sa akcií organizovaných cechom,
h) využívať informácie, s ktorými cech disponuje,
i) mať nárok na podiel na likvidačnom zostatku majetku cechu,
j) prezentovať svoju činnosť a ponuky na webovej stránke cechu.

Čestný člen cechu má všetky práva riadnych členov, okrem:
a) navrhovania valnému zhromaždeniu menovanie a odvolávanie štatutárnych zástupcov a členov orgánov cechu,
b) práva byť volený do orgánov združenia, pokiaľ Valné zhromaždenie nerozhodne inak,
c) schvaľovania Stanov a ich zmien,
d) voľby a odvolávania členov orgánov,
e) schvaľovania rozpočtu združenia na ďalšie obdobie,
f) rozhodovania o prijatí a vylúčení členov a partnerov zo združenia
g) rozhodovania o zrušení združenia a spôsobu likvidácie jeho majetku,
h) nárokovania na podiel na likvidačnom zostatku majetku združenia.

Člen cechu má povinnosť:
a) prispievať svojou činnosťou k rozvoju združenia, plnení jeho cieľov a aktívne sa podieľať na jeho činnosti,
b) dodržiavať stanovy a spoločne dohodnuté postupy,
c) dodržiavať prijaté uznesenia valného zhromaždenia,
d) v rámci svojej pôsobnosti realizovať, prípadne zabezpečiť plnenie úloh stanovených valným zhromaždením, alebo poskytovať potrebnú súčinnosť,
e) platiť členský príspevok určený na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
f) čestný člen cechu je oslobodený od platenia členských príspevkov

Článok VI.
Organizácia cechu a jeho orgány

1. Orgánmi cechu sú Valné zhromaždenie, Rada cechu a Revízna komisia.
2. Valné zhromaždenie je najvyšší orgán cechu. Je uznášania schopné, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov. Rozhoduje na základe uznesení, ktoré sú prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných riadnych členov cechu.
Valné zhromaždenie rozhoduje:
• o vzniku, zmene a zániku združenia,
• o výške členských poplatkov,
• schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
• volí členov rady cechu, predsedu, prvého podpredsedu cechu a členov Revíznej komisie podľa odsúhlaseného volebného poriadku,
• prerokováva správu o činnosti a rozpočte, schvaľuje ďalší zámer činnosti cechu,
• prerokováva otázky, ktoré si vyhradí.
3. Rada cechu zabezpečuje činnosť medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia. Je výkonný orgán cechu. Rada cechu zo svojich členov menuje a odvoláva na návrh predsedu ďalších podpredsedov, ktorí tvoria spolu s predsedom cechu Predstavenstvo cechu. Rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov Rady cechu.
4. Predseda cechu je štatutárnym orgánom, zastupujúcim cech navonok a je oprávneným konať v mene cechu vo všetkých otázkach okrem tých, ktoré sú vo výslovných kompetenciách Valného zhromaždenia cechu. Prvý podpredseda je štatutárnym orgánom, ktorý zastupuje cech navonok v neprítomnosti predsedu v celom rozsahu jeho kompetencií.
5. Revízna komisia kontroluje hospodárenie cechu, volí si zo svojich radov predsedu revíznej komisie, ktorý sa zúčastňuje na zasadnutiach Rady cechu.

Článok VII.
Majetok a hospodárenie cechu

1. Majetok cechu tvoria členské príspevky, dotácie, dary a príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti.
2. Výšku členského príspevku stanoví Valné zhromaždenie cechu.
3. Hospodárenie cechu sa uskutočňuje na základe rozpočtu, ktorý schvaľuje Valné  zhromaždenie.
4. Hospodárenie cechu kontroluje Revízna komisia, ktorá sa riadi príslušnými právnymi predpismi.

Článok VIII.
Zastupovanie cechu

1. Cech zastupuje predseda.
2. Predseda a jeho prvý podpredseda majú podpisové právo.

Článok IX.
Zánik cechu

1. Cech zanikne rozpustením alebo zlúčením s iným združením. O tom rozhodne:
a)   zhromaždenie cechu nadpolovičnou väčšinou prítomných členov,
b)   predseda cechu ohlási zánik cechu do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.
2. Majetkové vysporiadanie vykoná:
a)   likvidátor určený zhromaždením cechu.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

1. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť ich schválením 2.9.2015 na zhromaždení cechu a ich registráciou na MV SR.

V Hlohovci, dňa 1.02.2018